Студэнцкі метадычны гурток кафедры тэорыі і практыкі германскіх моў
«DEUTSCH KREATIV»

Відэаклубы і гурткі

Кіраўнік – Я. М. Васільчук, старшы выкладчык кафедры тэорыі і практыкі германскіх моў

Мэта: фарміраванне ў навучэнцаў метадычнай кампетэнтнасці як сукупнасці прафесійна-значных асобасных якасцяў, а таксама прафесійна-метадычных ведаў і ўменняў, неабходных для праектавання і ажыццяўлення дзейнасці па навучанні замежнай мове у кантэксце падрыхтоўкі да міжкультурнай камунікацыі.

Задачы:

 • азнаямленне навучэнцаў з сучаснымі прыёмамі, сродкамі і арганізацыйнымі формамі і тэхналогіямі, якiя выкарыстоўваюцца пры навучанні нямецкай мове;
 • фарміраванне ўмення эфектыўна і творча прымяняць дадзеныя прыёмы, сродкі і формы навучання на практыцы;
 • развіццё ў навучэнцаў навыкі планавання педагагічнай дзейнасці;
 • падрыхтоўка студэнтаў да праходжання педагагічнай практыкі ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі;
 • забеспячэнне выкарыстання навучэнцамі метадычных навыкаў у практыка арыентаванай дзейнасці.

План работы гуртка на 2021/2022 навучальны год

Верасень:

 • пасяджэнне на тэму «Мэты і змест навучання замежным мовам на сучасным этапе»;
 • абмеркаванне плана работы гуртка на восеньскі семестр 2021/2022 навучальнага года; удакладненне складу членаў гуртка;
 • правядзенне аналізу вучэбна-метадычных комплексаў, якія выкарыстоўваюцца ў адукацыйным працэсе ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі.
Відэаклубы і гурткі

Кастрычнік:

 • пасяджэнне на тэму «Прынцыпы і сродкі навучання замежным мовам». Абмеркаванне ў працоўных групах асаблівасцяў выбару сродкаў у навучанні замежнай мове;
 • выхаванне ў навучэнцаў здольнасці да самаарганізацыі і самаадукацыі.

Лістапад:

 • пасяджэнне на тэму «Прынцып нагляднасці і ілюстрацыі як сродак навучання замежнай мове, спосабы выкарыстання ілюстрацый для навучання розным відам маўленчай дзейнасці». Абмеркаванне ў працоўных групах відаў ілюстрацыйнай нагляднасці, аналіз магчымасцяў і асаблівасцяў іх выкарыстання ў навучанні замежнай мове;
 • праектная дзейнасць у творчых групах.
Відэаклубы і гурткі

Снежань:

 • пасяджэнне на тэму «Ілюстрацыя як апора для развіцця пісьмовай мовы на ўроках замежнай мовы;
 • распрацоўка комплексу практыкаванняў па развіцці навыкаў пiсьмовай мовы з выкарыстаннем ілюстрацый;
 • падвядзенне вынікаў работы гуртка ў восеньскім семестры 2021/2022 навучальнага года.

Люты:

 • пасяджэнне на тэму «Ілюстрацыя як апора для развіцця вуснай мовы на ўроках замежнай мовы»;
 • абмеркаванне плана работы гуртка на вясновы семестр 2021/2022 навучальнага года;
 • падрыхтаваць фрагмент урока з выкарыстаннем нагляднасці пры навучанні аднаму з відаў маўленчай дзейнасці (на выбар).

Сакавік:

 • адкрытае пасяджэнне гуртка «Kreative Köpfe», з дэманстрацыяй фрагментаў урока;
 • правядзенне гурткоўцамі гульняў на замежнай мове.

Красавік:

 • пасяджэнне на тэму «Выкарыстанне прыёмаў арт-тэрапіі ў навучанні замежнай мове малодшых школьнікаў»;
 • індывідуальная і групавая праектная праца студэнтаў.
 • прадстаўленне навінак бібліятэчнага фонду БарДУ, перыядычных выданняў па спецыяльнасці, інтэрнэт-рэсурсаў.

Май:

 • пасяджэнне на тэму «Мая метадычная скарбонка»;
 • правядзенне конкурсу на лепшую прэзентацыю членамі гуртка метадычных распрацовак, створаных за навучальны год.

Студэнцкі гурток кафедры тэорыі і практыкі германскіх моў
“ENGLISH GRAMMAR IN USE”

Відэаклубы і гурткі

Кіраўнік – А. А. Саўчанка, выкладчык кафедры тэорыі і практыкі германскіх моў

Мэта: фарміраванне лінгвістычнай і камунікатыўнай кампетэнцыі студентаў.

Задачы:

 • фарміраванне і ўдасканаленне навыкаў практычнага выкарыстання асноўных моўных формаў у вуснай і пісьмовай мовы;
 • развіццё ўмення суадносіць моўныя сродкі з канкрэтнымі сферамі, сітуацыямі і ўмовамі зносін.

План работы гуртка на 2021/2022 навучальны год

Верасень:

 • Арганізацыйнае паседжанне. Абмеркаванне плана работы гуртка на асенні семестр 2021/2022 навучальнага года.
 • Дзеяслоў. Актыўны заклад.
 • Часы групы Present.

Кастрычнік:

 • Дзеяслоў. Актыўны заклад.
 • Часы групы Past.

Лістапад:

 • Дзеяслоў. Пасіўны заклад.
 • Часы групы Future.

Снежань:

 • Узгадненне часоў.
 • Ускосная мова.

Люты:

 • Арганізацыйнае паседжанне. Абмеркаванне плана работы гуртка на вясенні семестр 2021/2022 навучальнага года.
 • Назоўнік.
 • Артыкль.
Відэаклубы і гурткі

Сакавік:

 • Займеннік.

Красавік:

 • Лічэбнік.
 • Саюз.

Май:

 • Прыназоўнік.

Студэнцкі гурток кафедры тэорыі і практыкі германскіх моў
“ENGLISH VOCABULARY IN USE”

Відэаклубы і гурткі

Кіраўнік – В. В. Леон, дацэнт кафедры тэорыі і практыкі германскіх моў, кандыдат філалагічных навук

Мэта: фарміраванне лінгвістычнай і камунікатыўнай кампетэнцыі студэнтаў.

Задачы:

 • папаўненне слоўнікавага запасу лексікай сучаснага англійскай мовы;
 • удасканаленне навыкаў маналагічнага і дыялагічнага маўлення.

План работы гуртка на 2021/2022 навучальны год

Відэаклубы і гурткі

Верасень:

 • Арганізацыйнае пасяджэнне. Абмеркаванне плана работы гуртка.
 • Інтэрактыўныя формы ўдасканалення навыкаў правапісу.

Кастрычнік:

 • Настольныя гульні як сродак фарміравання іншамоўных маўленчых лексічных і граматычных навыкаў.

Лістапад:

 • Настольныя гульні як іншамоўнае камунікатыўнае асяроддзе.

Снежань:

Відэаклубы і гурткі
 • Інтэрактыўныя формы ўдасканалення слыхавымаўленчых навыкаў.

Люты:

 • Інтэлектуальныя гульні як сродак удасканалення іншамоўнага маўленчага лексічнага навыку.

Сакавік:

 • Творчае прымяненне іншамоўных лексічных навыкаў.

Красавік:

 • Сюжэтна-ролевая гульня жывога дзеяння як іншамоўнае камунікатыўнае асяроддзе.

Відэаклубы і гурткі

Май:

 • Інтэрактыўныя формы развіцця ўмення работы з лексічным складнікам іншамоўных тэкстаў.

Чэрвень :

 • Арганізацыйнае пасяджэнне. Абмеркаванне плана работы гуртка на новы навучальны год.

Студэнцкі навукова- мастацкі гурток кафедры філалогіі
«ГЕБА»

Кіраўнік – Ж. В. Косціна, старшы выкладчык кафедры філалогіі.

Мэты: авалоданне студэнтамі тэорыяй вершаскладання; развіццё творчых здольнасцей студэнтаў.

Задачы:

 • інфармаванне студэнтаў пра структуру мастацкага твора;
 • азнаямленне студэнтаў з тэорыяй вершаскладання;
 • падрыхтоўка студэнтаў да ўдзелу ў творчых конкурсах;
 • стварэне ўмоў для публікацыі творчых работ ва ўніверсітэцкіх і пазаўніверсітэцкіх выданнях;
 • падрыхтоўка і правядзенне творчых мерапрыемстваў.

План работы гуртка на 2021/2022 навучальны год


п/п

Запланаванае мерапрыемства, назва навукова-даследчай работы

Змест
(актуальнасць, структура, навізна, мэтавая аўдыторыя, чакаемыя вынікі і інш.)

Тэрмін выканання, адказны

1.

Падрыхтоўка і правядзенне навуковых семінараў навукова-мастацкага гуртка «Геба»

Мэтавая аўдыторыя: студэнты БарДУ.
Актуальнасць: развіццё асобаснага патэнцыялу студэнтаў.
Навізна заключаецца ў нестандартных прыёмах работы з творчай моладдзю.
Структура: пасяджэнне гуртка 2 разы ў месяц.
Чакаемыя вынікі: дэманстрацыя студэнцкіх літаратуразнаўчых работ, удзел у творчых конкурсах і мерапрыемствах.

Верасень – кастрычнік 2021 г.,
Косціна Ж. В.

2.

Падрыхтоўка і правядзенне творчых семінараў навукова-мастацкага гуртка «Геба»

Мэтавая аўдыторыя: студэнты БарДУ.
Актуальнасць: развіццё асобаснага патэнцыялу студэнтаў.
Навізна заключаецца ў нестандартных прыёмах работы з творчай моладдзю.
Структура: пасяджэнне гуртка 2 разы ў месяц.
Чакаемыя вынікі: дэманстрацыя студэнцкіх творчых работ, удзел у творчых конкурсах і мерапрыемствах.

Лістапад – снежань 2021 г.,
Косціна Ж. В.

3.

Падрыхтоўка і правядзенне творчых семінараў навукова-мастацкага гуртка «Геба»

Мэтавая аўдыторыя: студэнты БарДУ.
Актуальнасць: развіццё асобаснага патэнцыялу студэнтаў.
Навізна заключаецца ў нестандартных прыёмах работы з творчай моладдзю.
Структура: пасяджэнне гуртка 2 разы ў месяц.
Чакаемыя вынікі: дэманстрацыя студэнцкіх творчых работ, удзел у творчых конкурсах і мерапрыемствах.

Люты – чэрвень 2022 г.,
Косціна Ж. В.

4.

Падрыхтоўка матэрыялаў для зборніка вершаў удзельнікаў паэтычнага мерапрыемства «Галасы маладых»

Мэтавая аўдыторыя: студэнты БарДУ; студэнты і выкладчыкі ВНУ-партнёраў.
Актуальнасць: дэманстрацыя вынікаў творчай дзейнасці студэнтаў і выпускнікоў БарДУ.
Чакаемыя вынікі: падрыхтоўка матэрыялаў зборніка студэнцкіх вершаў.

Люты – май 2022 г.,
Косціна Ж. В.

5.

Падрыхтоўка і правядзенне літаратурнай гасцёўні «Галасы маладых – 2022»

Мэтавая аўдыторыя: студэнты БарДУ.
Актуальнасць: папулярызацыя паэтычнай творчасці.
Структура: літаратурная гасцёўня.
Чакаемыя вынікі: агітацыя новых удзельнікаў у навукова-мастацкі гурток «Геба».

Люты 2022 г.,
Косціна Ж. В.

6.

Падрыхтоўка ўдзельнікаў гуртка «Геба» да ўдзелу ва ўніверсітэцкіх творчых конкурсах

Мэтавая аўдыторыя: студэнты БарДУ.
Актуальнасць: папулярызацыя паэтычнай творчасці.
Чакаемыя вынікі: незалежная ацэнка творчасці ўдзельнікаў гуртка.

Люты – май 2022 г.,
Косціна Ж. В.

 

Кантактная інфармацыя
Адрас:
вул.Паркавая, 62, 225401 г.Баранавічы, Брэсцкая вобл.
Дэкан:
Круглякова Наталля Мікалаеўна
Тэлефон:
Факс:
E-mail:

САЙТЫ СТРУКТУРНЫХ ПАДРАЗДЗЯЛЕННЯЎ