Клуб «Паліглот» запрашае ўсіх, хто жадае авалодаць асновамі другой ці трэццяй замежнай мовы (англійскай, іспанскай, нямецкай, польскай).

У адпаведнасці з пададзенымі заявамі студэнтаў у бягучым навучальным годзе функцыянуюць секцыі нямецкай і англійскай моў.
Клуб «Палiглот» Клуб «Палiглот» Клуб «Палiглот»

 

СЕКЦЫЯ НЯМЕЦКАЙ МОВЫ КЛУБА «ПАЛІГЛОТ»

Кіраўнік – А. У. Татарыновіч, старшы выкладчык кафедры тэорыі і практыкі германскіх моў

Секцыя нямецкай мовы клуба «Паліглот» арганізавана пры кафедры тэорыі і практыкі германскіх моў Заняткі ў клубе арганізуюцца для азнакамлення студэнтаў з найбольш вядомымі святамі, традыцыямі і звычаямі нямецкамоўных краін, што будзе садзейнічаць развіццю пазнавальнага інтарэсу, актыўнаму міжгрупавому ўзаемадзеянню і супрацоўніцтву студэнтаў розных курсаў, а таксама з мэтай фарміравання маўленчай кампетэнцыі ў рамках прадугледжаных планам тэм.
Клуб «Палiглот»

Мэты:

 • фарміраванне і удасканаленне лексіка-граматычных навыкаў студэнтаў;
 • развіццё маўленчых уменняў студэнтаў у рамках прадугледжаных планам тэм;
 • стымуляванне цікавасці студэнтаў да вывучэння нямецкай мовы;
 • ўсебаковае развіццё асобы, уключаючы інтэлектуальную, эмацыйна-валявую і духоўна-маральную сферы.

Задачы:

 • фарміраваць маўленчай лексічны навык ў рамках прадугледжаных праграмай тэм-праблем;
 • фарміраваць сацыякультурную і межкультурную кампетэнцыі студэнтаў;
 • вучыць студэнтаў выкарыстоўваць вывучаны лексічны і граматычны матэрыял у натуральных актах камунікацыі;
 • ажыццяўляць міждысцыплінарныя сувязі (з англійскай мовай).

Праца ў клубе «Паліглот» будуецца на наступных прынцыпах:

 • прынцып міждысцыплінарных сувязяў;
 • прынцып уліку асаблівасцей роднай мовы;
 • прынцып камунікатыўнай накіраванасці;
 • прынцып спалучэння калектыўных, групавых і індывідуальных формаў працы;
 • прынцып сітуацыйнасці з выкарыстанне сучасных інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій.

 

Прыкладны тэматычны план заняткаў
на 2021/2022 навучальны год

Клуб «Палiглот»

Тэма 1: «Асабістая інфармацыя». Прывітанне і развітанне. Знаёмства. Узрост, прафесія, сямейнае становішча, род заняткаў, адрас.
Фанетыка: Гука-лiтарная адпаведнасць ў нямецкай мове, асноўныя спалучэннi лiтар i iх вымаўленне. Умлаўты, дыфтонгi, афрыкаты.

Кастрычнік
Тэма 2: «Традыцыі і звычаі святкавання прыёму ў першакласнікі і свята ўраджаю ў нямецкамоўных краінах»
Граматыка: Асабовыя займеннiкi. Канчаткi дзеясловаў у цяперашнiм часе Präsens. Дзеясловы sein, haben, werden у цяперашнiм часе.

Лістапад
Тэма 3: «Легенда пра святога Марціна: гісторыя свята»
Граматыка: Азначальныя і неазначальныя артыклі нямецкай мовы: асаблiвасцi ўжывання, скланенне. Указальныя займеннікі.

Снежань
Тэма 4: «Святкаванне Нараджэння Хрыстова ў нямецкамоўных і англамоўных краінах: падабенства і адрозненні». Караоке аўтэнтычных святочных песень. Гульня-сюрпрыз «Таемны Санта».
Граматыка: Прамы і адваротны парадак слоў у нямецкім сказе.

Люты
Тэма 4: «Надвор?е». Поры года, прыродныя з?явы, прагноз надвор?я. Граматыка: Безасабовы займеннік es. Няпэўна-асабовы займеннік man.   Сакавік Тэма 6: «Сям?я». Бліжэйшыя сваякі, іх знешнасць і рысы характару.
Граматыка: Мадальныя дзеясловы.

Красавік
Тэма 7: «Хобі». Заняткі ў вольны час. Што я ўмею рабіць і што я люблю рабіць. Граматыка: Скланенне назоўнікаў. Утварэнне множнага ліку назоўнікаў.   Май Тэма 8: «Пакупкі». Крамы і асноўныя аддзелы. Выбар і здзяйсненне пакупак. Мода. Купля адзення і абутку. Граматыка: Нямецкія прыназоўнікі.

 

 

СЕКЦЫЯ АНГЛІЙСКАЙ МОВЫ КЛУБА «ПАЛІГЛОТ»

Клуб «Палiглот»

Кіраўнікі – А. І. Грыцкевіч, выкладчык-стажор кафедры тэорыі і практыкі германскіх моў; А. А. Лебядзінская, выкладчык-стажор кафедры тэорыі і практыкі германскіх моў

Мэта: фарміраванне лінгвістычнай і камунікатыўнай кампетэнцый студэнтаў.

Задачы:

 • фарміраваць і ўдасканальваць навыкі практычнага выкарыстання асноўных моўных формаў, лексічных адзінак у вуснай і пісьмовай мовах;
 • развіваць ўменні суадносіць моўныя сродкі з канкрэтнымі сферамі, сітуацыямі і ўмовамі зносін;
 • актывізаваць пазнавальную дзейнасць студэнтаў па вывучэнню англійскай мовы.

Прыкладны тэматычны план заняткаў
на 2021/2022 навучальны год

Люты
Занятак 1. Тэма «Знаёмства». Дзеяслоў to be у Present Simple. Вывучэнне алфавіту і транскрыбавання гукаў.
Занятак 2. Тэмы «Прывітанне і развітанне», «Паходжанне». Галосныя гукі. Зычныя гукі.

Сакавік
Занятак 3. Тэма «Прадметы паўсядзённага ўжытку». Адзіночны і множны лік назоўнікаў. Артыклі a(an)/the. Доўгія і кароткія галосныя.
Занятак 4. Тэмы «Асабістая інфармацыя». Лічэбнік. Націск у слове.

Клуб «Палiглот»

Красавік
Занятак 5. Тэма «Асабістая інфармацыя: узрост, прафесія, сямейнае становішча, адрас». Асновы рытмічнай арганізацыі фразы.
Занятак 6. Тэма «Сям’я». Прыналежны склон. Інтанацыйнае афармленне маўлення: інтанацыя сцвярджальнага прапановы.

Май
Занятак 7. Тэма «Прафесія». Present Simple. Інтанацыйнае афармленне маўлення: інтанацыя сцвярджальнага прапановы, розных тыпаў пытальных прапаноў. Сцвярджальны, адмоўны адказ.
Занятак 8. Тэма «Жыллё». There is/are. Указальныя займеннікі this/that/these/those. Асіміляцыя і аспірацыя гукаў.
Выстава творчых работ “My English World”.

Чэрвень
Занятак 9. Тэма «Што вы ўмееце і любіце рабіць?» Мадальны дзеяслоў can. Дыфтонгі.

 

 

Кантактная інфармацыя
Адрас:
вул.Паркавая, 62, 225401 г.Баранавічы, Брэсцкая вобл.
Дэкан:
Круглякова Наталля Мікалаеўна
Тэлефон:
Факс:
E-mail:

САЙТЫ СТРУКТУРНЫХ ПАДРАЗДЗЯЛЕННЯЎ